Požární servis s.r.o.

servis v oblasti požární bezpečnosti staveb

Stručný přehled legislativních požadavků pro PO:

Zákon 133/1985 Sb.,  o požární ochraně

Vyhláška 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška 246/2001 Sb.,  o požární prevenci

Legislativa a normy v PO

Vyhláška 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb.

Základní normy pro PO:

ČSN EN 3-8 Přenosné hasicí přístroje—Část 8: Doplňují požadavky k EN 3-7 na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar

ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty + Z1

ČSN EN 671-1 ed. 2 Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 1: Hadicové navijáky s tvarově stálo hadicí

ČSN ISO 11602-2 Požární ochrana  - Přenosné a pojízdné hasicí přístroje—Část 2: Prohlídka a údržba